<45p

m/y Black Pearl

m/y Charm

s/s Champagne

m/y Harmoni

m/y Katieca

m/y Merceditas

m/y M-Prinsessan

m/s Qrooz

m/y Rozzo

m/y ZaccoBoss

30-400p

m/s Ambiance

m/s Bellman

m/s Bergsund

m/s Blue Charm

m/s Marken

 m/s Molly

m/s Rödlöga

m/s Sjöbris

m/s Teaterskeppet

m/s Tranan

"Old ships"

Chartersegling

Ribb-Båt

Taxibåtar

½-8 Hos Er

Rågskär konferans

Kajplatser

Priser

Offert/kontakt

Villkor

Boka

Start

Translate / select languages


Chartervillkor - In English...
IBC:s allmänna hyresvillkor, betalningsvillkor, avbokningsvillkor, säkerhet och förordningar.
IBC Stockholmscharter - International Boat Charter benämns härifrån endast med IBC.
IBC:s villkor gäller när bokning och därmed bindande avtal ingås med IBC oavsett om det sker via mejl, online eller telefon.
Offererade priser och båtar är endast giltig fram till angivet senaste bokningsdatum.
Följande villkor anses bokare, hyrestagare, beställare noggrant ha läst, accepterat och förstått.
Förtäring av mat och dryck som inte köpts ombord är inte tillåtet på i stort sett alla båtar utom vissa bareboatsuthyrningar.;

Allmänna villkor

Hyresvillkor, avbokningsvillkor, återbetalningsvillkor, säkerhet och förordningar

Ombordstigning sker vid ordinarie hamnplats för respektive båt, om inte annat överenskommits. Om landstigning skall ske på annat ställe än hemmahamnen måste kapten ge sitt godkännande om det är möjligt beroende på trafik, vind, brygga och djupgående.

Betalningsvillkor efter bokning och erhållen bekräftelse är 10 dagar. Undantaget om charterdatum äger rum samma dag eller inom de närmaste 14 dagarna efter bokningen, omgående betalning skall då ske direkt till angivet bankkonto eller kontant på båten. Kortbetalning accepteras bara på vissa båtar och debiteras med 3% extra.

Fartygshyran måste alltid och villkorslöst vara IBC tillhanda innan båten lämnar kaj. Uppdragstid eller väntetid utöver bokad tid debiteras per påbörjad timma med gällande ordinarie timpris för respektive båt, plus moms.

Faktura för charterhyran medföljer bokningsavtalet i PDF format.

Inbetalda belopp går in på ett säkrat klientmedelskonto och sitter där fram till charterdatumet. Vid utebliven betalning till förfallodatum anses charterbokningen avbokad och gällande avbokningsregler träder i kraft. IBC har rätt att kräva hela fartygshyran i efterskott om chartern inte genomförs på grund av utebliven fartygshyra enligt gällande fakturadatum och överenskommelse.

Avbokning 90 dagar eller mer innan charterdatum debiteras alltid med 20% av fartygshyran som kompensation för avtalsskrivning, administration och övrig bokningshantering.

Avbokning 61-89 dagar innan charterdatum debiteras 50% av fartygshyran.

Avbokning noll till 60 dagar innan avfärd återbetalas inte någon del av fartygshyran vid ev avbokning, full debitering på eventuellt icke inbetalt belopp eller resterande del av fartygshyran krävs.

Avbokning av förtäring 0 till 10 dagar före charterdatum debiteras med 550:- per bokad person även om slutgiltig meny inte fastställts.

Fartyget kan alltid hyras ut till annan kund omedelbart efter en avbokning oavsett anledning och utan krav på att undslippa avbokningsavgifter och eller fartygshyra.

Fartygshyra debiteras alltid från hemmahamn och åter till hemmahamn.

Övernskommen bokning och debitering gäller mellan två angivna klockslag och kan inte flyttas eller förskjutas utan ytterligare debitering, exempel; bokad charter 4 tim. Start 16:00 avslut 20:00. Gäster blir försenade och start sker först 17:00, båten är åter i hemmahamn 21:00. Den förseningen medför 1 tim extra debitering trots nyttjandetid 4 timmar.

Kapten har rätt att helt eller delvis med omedelbar verkan avbryta chartern, avhysa, personer som anses utgöra fara för sig själva, medpassagerare, besättning eller på annat sätt äventyrar säkerhet och allmän ordning ombord. Ingen ersättning eller återbetalning sker eller kan krävas vid påtvingad åtgärd enligt ovan.

Hyrestagaren har fullt ansvar för ombordvarandes förehavanden och krävs på kostnader som uppkommer i samband med extra ordinära och eller påtvingade åtgärder så som städning, toalettstopp åverkan etc. Kaptenen äger rätt att frångå planerad rutt med hänvisning till säkerhet, väder, vind, isförhållanden eller sjötrafikföreskrifter enligt gällande lagar och förordningar, utan ersättningskrav från hyrestagare, bokare eller kund.

Uthyraren, redaren eller skepparen har full rätt att ställa in bokad charter och båt ända in till förestående avfärd, vid ex. haveri, väderproblem, sjukdom etc.

Återbetalning av fartygshyra -/bokningsbelopp som är inbetalt till IBC återbetalas till hyrestagare, bokare eller kund. Annan ersättning utöver inbetald fartygshyra kan inte åberopas eller avkrävas av mäklare, uthyrare, skeppare eller redare.

Återbetalning sker med halva fartygshyran, vid ev tidsavbrott under resan om mer än 50% av den bokade hyrestiden tiden går till spillo på grund av maskinfel, haveri, eller andra mekaniska orsaker. Följande innefattas inte av återbetalningsförpliktelse, och Inget ersättningskrav kan ställas mot arrangör, redare, bokningsbolag om ersättningsbåt sätts in eller övriga avbrott som ligger utanför redare, skeppare, uthyrares eller arrangörs kontroll så som olyckstillbud, väder och isproblem, ForceMajure eller förehavanden och försummelser av hyrestagare eller hyrestagarens gäster.

Vissa båtar som förmedlas för uthyrning av IBC används inte i reguljär yrkescharter eller passagerartrafik och är inte charterklassade. Dessa båtar förmedlas privat och hyrs ut sporadiskt som objekt "vid brygga" eller som s.k bareboat. Ägare eller skeppare som ev. följer med utan kostnad är väl förtrogna med båtarnas säkerhetsutrustning och handhavande samt innehar minst kustskepparexamen.

Alla båtar är utrustade med erforderlig säkerhetsutrustning så som flytvästar, brandsläckare, brandfiltar, livlinor, livbojar, första hjälpen paket och livflottar. Navigationsutrustning är den senaste dator och gps tekniken samt backup av papperssjökort eller dubbla oberoende elektroniska navigationssystem.

Bokning görs alltid på www.stockholmscharter.se och är bindande utan förbehåll. Efter bokning retuneras mailbekräftelse och medföljande pdf faktura inom 48 timmar.

Fartygshyra debiteras alltid från fartygets hemmahamn och åter till hemmahamn.

Internationell APA tillämpas i förekommande fall, vilket innebär att ett förskotts belopp på fartygshyra, beräknade förtäringskostnader extra personalkostnader med mer betalas in av hyrestagaren och efter avslutad charter sker avräkning.

Förtäring: Dryck och förtäring får inte tas ombord på de charterbåtarna som har utskänknings och restaurangtillstånd. Egen förskaffning får endast medföras på båtar som hyrs ut som s.k. "bareboat" eller "objekt vid brygga".

Varje båt har sin maximerade certifiering för antalet passagerare.
Det får aldrig förekomma fler ombordstigningar (personer) än vad som angivits för respektive fartyg.

Fartyget lämnar inte kaj om passagerarantalet överskrids eller
ändamålet ej övernsstämmer med bokning eller om hela charterhyran inte registreras på IBC:s konto innan avgång.

Ingen återbetalning sker i händelse av inställd charter p.g.a. ovanstående.
Förtäring och dryck regleras kontant ombord eller efterfaktureras med villkor 10 dagar netto om ö.v.k träffats innan.

Redare eller IBC har rätt att kräva hela fartygshyran och beställd eller utebliven aviserad förtäring i efterskott om chartern inte genomförs på grund av utebliven charterhyra eller annan orsak förorsakad av kund och eller beställare.

Alla gällande priser är respektive båts aktuella priser oavsett vad som kan ha stått på annat håll. Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Eventuella tvister avgörs i Svensk domstol vid Stockholms Tingsrätt.
IBC är inte part i eventuell tvist, part i mål är redare för aktuellt fartyg.


 

IBC Intnational Boat Charter & Stockholmscharter
(charterbåtarna) Strandvägskajen 14-23 Stockholm
+46 (0) 708 600 930 – Offert Kontakt.